پایه ششم


نام دوره
مبلغ هر دوره
خرید
ریاضی تیزهوشان ششم
تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان
199,000 تومان
درس و نکته تیزهوشان تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان %20 تخفیف ویژه برنامه ریزی آموزشی
319,000 تومان
درس و نکته تیزهوشان 10 آزمون تیزهوشان ششم %20 تخفیف ویژه
319,000 تومان
تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان ششم 10 آزمون تیزهوشان ششم %20 تخفیف ویژه
319,000 تومان
درس و نکته تیزهوشان ششم تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان ششم 10 آزمون تیزهوشان ششم %20 تخفیف ویژه برنامه ریزی آموزشی
479,000 تومان
ریاضی پایه ششم
حساب 1 حساب 2
99,000 تومان
حساب 1 حساب 2 هندسه %20 تخفیف ویژه برنامه ریزی آموزشی
159,000 تومان